വഴി നടത്തക്കാരന്‍റെ ആലോചനകള്‍...........

സാധാരണക്കാരനായ ഒരു വഴിപോക്കന്‍റെ വെറും വിചാരങ്ങള്‍....